KVK Aydınlatma Metni

İNTERNET SİTESİ

KVK BİLGİLENDİRME METNİ

AKALIN ISIL İŞLEM ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, resmi internet sitemiz olan www.akalinisilislem.com.tr adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, ziyaretçilerimizi işbu www.akalinisilislem.com.tr İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz tarafından, www.akalinisilislem.com.tr adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz

Şirketimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımı/Amaçlarımız

Firma adı, Ad - soyad, Telefon numarası, E-posta adresi ve E-posta/iletişim formu içeriğinde paylaşılan kişisel bilgiler.

www.akalinisilislem.com.tr

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek.

Müşterilerimiz ile yapılan sözleşmeler kapsamında doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

İşe veya staja alım süreçlerini yürütmek (adayların incelenmesi, görüşmeye çağrılması ve benzeri amaçlarla kişisel veriler işlenebilmektedir).yerine getirilmesi.

Tedarikçi veyahut alım-satım işlemi yaptığımız şirketler ile ilgili yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

 

 

Trafik verisi

 

www.akalinisilislem.com.tr

 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

 

İşbu Bilgilendirme Metninde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz ’in ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Akalın Isıl İşlem Çelik Sanayi Ticaret Limited Şirketi denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Akalın Isıl İşlem Çelik Sanayi Ticaret Limited Şirketi işbu Bilgilendirme Metninde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri, başta KVKK’ya olmak üzere Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Akalın Isıl İşlem Çelik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVKK uyarınca gereken hallerde Akalın Isıl İşlem Çelik Sanayi Ticaret Limited Şirketi sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Başvuru Kapsamı

Kimlik Verisi (Ad-Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi), İletişim Verisi (Telefon, Adres, E-mail),

 Eğitim ve Mesleki Veriler (Öğrenim Durumu, Sertifika ve Diploma Bilgileri,  Eğitim ve Beceriler, CV, Aldığı Kurslar, İş Tecrübeleri, Referanslar) beklenmekte olup; Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Sendika Bilgisi, Dini İnanç, Sağlık Verisi, Kan Grubu vs.) paylaşıldığı takdirde açık rıza hususu gündeme geldiğinden, açık rızanın bulunmadığı veri paylaşımlarında başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir. 3. kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

 

 

 

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi veyahut işbu Bilgilendirme Metni hakkında sorunuz olması halinde  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullere uygun www.akalinisilislem.com.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurup iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre Akalın Isıl İşlem Çelik Sanayi Ticaret Limited Şirketi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

 

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

 

       AKALIN ISIL İŞLEM ÇELİK

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

.